Wednesday, August 4, 2010

❉一個人的生活❉

想念一個人


一個人逛街

一個人看戲

一個人流淚

一個人開心

一個人唱歌

一個人看書

一個人去買衣

一個人吃美食

一個人獨自聽歌

一個人傻傻的發呆
一個人的生活

0 留言 ♥:

Post a Comment

Babe,谢谢你的留言!
如果我有看到你的留言我一定会回复的!
若没回复到,那就是我没看到你的留言
所以在这里我跟您说声谢谢和抱歉!(O(∩_∩)O)